ஆசிரியர் மேம்பாட்டுத் திட்டம்

“சட்டக் கல்வியில் வளர்ந்துவரும் போக்குகள் ”  என்ற தலைப்பின் கீழ் சட்ட ஆசிரியருக்கான ஆசிரியர் மேம்பாட்டுத் திட்டம் (ஜூன் 21 – ஜூன் 27, 2021).

முதல் நாள் :

தொடக்க மற்றும் முற்பகல் அமர்வு:

பிற்பகல் அமர்வு:

இரண்டாம் நாள்:

முற்பகல் அமர்வு:

பிற்பகல் அமர்வு:

மூன்றாம் நாள் :

முற்பகல் அமர்வு:

பிற்பகல் அமர்வு:

நான்காம் நாள்:

முற்பகல் அமர்வு:

பிற்பகல் அமர்வு:

ஐந்தாம் நாள் :

முற்பகல் அமர்வு:

பிற்பகல் அமர்வு:

ஆறாம் நாள் :

முற்பகல் அமர்வு:

பிற்பகல் அமர்வு:

ஏழாம் நாள்:

முற்பகல் அமர்வு:

பிற்பகல் அமர்வு:

நிறைவு: