“தண்ணீர், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தொடர்புடைய மற்றும் மனித அமைப்புகளில் கோவிட் -19 இன் தாக்கம்” – தேசிய இணைய கருத்தரங்கு (ஜூன் 05, 2021).

“பயிற்சியாளரின் கண்ணோட்டத்தில் இசைவுத்தீர்ப்பு – சர்வதேச இணைய கருத்தரங்கு (ஜூன் 09, 2021).

“துணிந்து நில் பெண்ணே”-பெண்கள் பாதுகாப்பு – முதல் தமிழ் சட்ட இணைய கருத்தரங்கு (ஜூன் 10, 2021).

 “அடுக்கு மாடி குடியிருப்பு சூழலும், வசதி உரிமை சட்டத்தின் வளர்ச்சியும்” –  தேசிய இணைய கருத்தரங்கு (ஜூன் 13, 2021).

 “கோவிட் -19  இல் காப்புரிமை மற்றும் ஆரோக்கியத்திற்கான உரிமை”- தேசிய இணைய கருத்தரங்கு (ஜூன் 15, 2021).

 “நீதித்துறைப் பணிகளுக்கான தேர்வு  பற்றிய ஒரு பார்வை “- தேசிய இணைய கருத்தரங்கு (ஜூன் 16, 2021).

 “சர்வதேச சட்டத்தில் தற்போதைய சவால்கள் “- தேசிய இணைய கருத்தரங்கு (ஜூன் 18, 2021).

 “இந்திய தேர்தல் சட்டங்களில் வளர்ந்து வரும் பிரச்சினைகள் “-தேசிய இணைய கருத்தரங்கு (ஜூன் 29, 2021).