வழங்கப்படும்பாடத் திட்டங்கள்

இளநிலைப்பட்டப்படிப்பு (பதிவிறக்கம்/ பார்க்க)
  • 5ஆண்டு-பி.ஏ.எல்எல்.பி.பட்டப்படிப்பு
    புதியபாடத்திட்டம்(2019)-அனைத்துபருவங்களும்.
    பழைய பாடத்திட்டம் – அனைத்து பருவங்களும்.
முதுநிலைப்பட்டப்படிப்பு (பதிவிறக்கம்/ பார்க்க)
  • எல்எல்.எம்-சுற்றுச்சூழல்,எரிசக்திமற்றும்காலநிலைமாற்றசட்டங்கள்.

      பாடத்திட்டம்- முதல்பருவம்

      பாடத்திட்டம் – இரண்டாம்,மூன்றாம் மற்றும் நான்காம் பருவம்