கல்வியாண்டு  2023-2024
நாட்டு நலப்பணி திட்ட அலுவலர்:

 • அலகு 1 முனைவர்.V. சியாம் சுந்தர், உதவிப் பேராசிரியர்
 • அலகு 2 திரு.S.ஆரோக்கியம், உதவிப் பேராசிரியர்

பாலியல் துன்புறுத்தல் தடுப்புக் குழு
தலைவர்

 • முனைவர்.J.தேவி, உதவிப் பேராசிரியர்

உறுப்பினர்கள்

 • திருமதி.V.ரேகா, உதவிப் பேராசிரியர்
 • திரு.S.ஆரோக்கியம், உதவிப் பேராசிரியர்
 • திருமதி. N. ஏகாகினி, உதவிப் பேராசிரியர்
 • திருமதி. V.விஜயஸ்ரீ, உதவிப் பேராசிரியர்
 • திரு.G.கணேஷ் குமார், உதவிப் பேராசிரியர்
 • திரு.G.சேகர், பொருளாளர்

வெளிக்குழு உறுப்பினர்:

 • திருமதி. ஆதிலட்சுமி, வழக்கறிஞர், சென்னை உயர் நீதிமன்றம்.

மாதிரி நீதிமன்ற தேர்வுக் குழு

 • முனைவர்.J.தேவி, உதவிப் பேராசிரியர்
 • திருமதி.V.மதுமிதா, உதவிப் பேராசிரியர்
 • திருமதி. D. கிருத்திகா, உதவிப் பேராசிரியர்
 • திருமதி.V. விஜயஸ்ரீ, உதவிப் பேராசிரியர்
 • முனைவர்.V. சியாம் சுந்தர், உதவிப் பேராசிரியர்

பட்டியலின மாணவர்களின் குறைதீர்ப்பு மையம்

 • திருமதி.V. விஜயஸ்ரீ, உதவிப் பேராசிரியர்
 • திரு.G.கணேஷ் குமார், உதவிப் பேராசிரியர்
 • திரு.G.சேகர், பொருளாளர்

கலாச்சாரக்குழு:

 • முனைவர்.J.தேவி, உதவிப் பேராசிரியர்
 • திருமதி.V.ரேகா, உதவிப் பேராசிரியர்
 • திருமதி. E.ரம்யா, உதவிப் பேராசிரியர்
 • திருமதி.V.மதுமிதா, உதவிப் பேராசிரியர்
 • திருமதி. N. ஏகாகினி, உதவிப் பேராசிரியர்
 • முனைவர்.M. பிருந்தா தேவி, உதவிப் பேராசிரியர்
 • திரு. S.அசோக்குமார், உதவிப் பேராசிரியர்

இளைஞர் செஞ்சிலுவை சங்கம்:

 • முனைவர்.J.தேவி, உதவிப் பேராசிரியர்
 • திருமதி. N. ஏகாகினி, உதவிப் பேராசிரியர்
 • திருமதி. D. கிருத்திகா, உதவிப் பேராசிரியர்
 • திருமதி. K. ஜானு, உதவிப் பேராசிரியர்
 • திரு. S.அசோக்குமார், உதவிப் பேராசிரியர்

பணியமர்த்தல் குழு:

 • திருமதி. E.ரம்யா, உதவிப் பேராசிரியர்
 • முனைவர்.M. பிருந்தா தேவி, உதவிப் பேராசிரியர்
 • திருமதி. D. கிருத்திகா, உதவிப் பேராசிரியர்
 • திருமதி. K. ஜானு, உதவிப் பேராசிரியர்
 • முனைவர்.V. சியாம் சுந்தர், உதவிப் பேராசிரியர்

சட்ட உதவிக் குழு:

 • திரு.M. பிருந்தா தேவி, உதவிப் பேராசிரியர்
 • திருமதி. K.ஜானு, உதவிப் பேராசிரியர்
 • திரு.S.அசோக்குமார், உதவிப் பேராசிரியர்
 • திரு.G.கணேஷ் குமார், உதவிப் பேராசிரியர்

விளையாட்டு துறை ஆலோசனைக் குழு:

 • முதல்வர் – தலைவர்
 • முனைவர்.S.முத்து, உடற்கல்வி இயக்குநர் – செயலாளர்
 • திரு.S.ஆரோக்கியம், உதவிப் பேராசிரியர் – உறுப்பினர்
 • திரு.G.கணேஷ் குமார், உதவிப் பேராசிரியர் – உறுப்பினர்

கல்லூரி வலைதள நிர்வாகக்குழு:

 • முனைவர்.J.தேவி,உதவிப் பேராசிரியர்
 • திருமதி.E. ரம்யா, உதவிப் பேராசிரியர்
 • திருமதி.D.கிருத்திகா, உதவிப் பேராசிரியர்
 • திருமதி.K.ஜானு, உதவிப் பேராசிரியர்

பகடிவதை தடுப்புக் குழு:

 • முதல்வர்.முனைவர். G.ஜெய கொளரி (தலைவர்)
 • தலைவர், தமிழ்நாடு பார் கவுன்சில்
 • திருமதி.V.ரேகா, உதவிப் பேராசிரியர்
 • திரு.S.ஆரோக்கியம், உதவிப் பேராசிரியர் / விடுதி துணை காப்பாளர்
 • திருமதி.V. விஜயஸ்ரீ, உதவிப் பேராசிரியர் / கூடுதல் விடுதி காப்பாளர்
 • முனைவர்.S.முத்து, உடற்கல்வி இயக்குநர் / கூடுதல் விடுதி காப்பாளர்
 • காவல் ஆய்வாளர் (L&O), கேளம்பாக்கம் காவல் நிலையம்

பல்கலைக்கழக மானியக்குழு திட்ட அலுவலர்கள்:

 • முனைவர்.V. சியாம் சுந்தர், உதவிப் பேராசிரியர்

கல்லூரி மாணவர் விடுதி குழு:

 • பேரா.முனைவர். G.ஜெய கொளரி, முதல்வர் / விடுதி காப்பாளர்
 • திரு.S.ஆரோக்கியம், உதவிப் பேராசிரியர்
 • திரு. S.அசோக்குமார், உதவிப் பேராசிரியர்
 • திரு.G.கணேஷ் குமார், உதவிப் பேராசிரியர்
 • முனைவர்.S.முத்து, உடற்கல்வி இயக்குநர் / விடுதி துணை காப்பாளர்

கல்லூரி மாணவியர் விடுதி குழு:

 • பேரா..முனைவர். G.ஜெய கொளரி, முதல்வர் / விடுதி காப்பாளர்
 • திருமதி.V. விஜயஸ்ரீ, உதவிப் பேராசிரியர் / விடுதி துணை காப்பாளர்
 • திருமதி. E.ரம்யா, உதவிப் பேராசிரியர் / கூடுதல் விடுதி காப்பாளர்
 • திருமதி.V.மதுமிதா, உதவிப் பேராசிரியர் / கூடுதல் விடுதி காப்பாளர்
 • திருமதி. D. கிருத்திகா, உதவிப் பேராசிரியர் / கூடுதல் விடுதி காப்பாளர்
 • திருமதி. K. ஜானு, உதவிப் பேராசிரியர்

நூலகம் மற்றும் மின்மண்டலக் குழு:

 • திருமதி. E.ரம்யா, உதவிப் பேராசிரியர்
 • முனைவர்.M. பிருந்தா தேவி, உதவிப் பேராசிரியர்
 • முனைவர்.V. சியாம் சுந்தர், உதவிப் பேராசிரியர்
 • திரு.G.கணேஷ் குமார், உதவிப் பேராசிரியர்

பெண்களுக்கெதிரான துன்புறுத்தல் தடுப்புக் குழு:

 • பேரா.முனைவர். G.ஜெய கொளரி
 • முனைவர்.J.தேவி, உதவிப் பேராசிரியர்
 • திருமதி.V.ரேகா, உதவிப் பேராசிரியர்
 • திருமதி. N. ஏகாகினி, உதவிப் பேராசிரியர்
 • திருமதி.V. விஜயஸ்ரீ, உதவிப் பேராசிரியர்