• பி.ஏ.எல்எல்.பி – முந்தைய ஆண்டு வினாத்தாள்கள்

மே 2017

நவம்பர் 2017

நவம்பர் 2018

நவம்பர் 2019

ஜனவரி  2021

  • எல்எல்.எம்-சுற்றுச்சூழல்,எரிசக்திமற்றும்காலநிலைமாற்றசட்டங்கள்- முந்தைய ஆண்டு வினாத்தாள்கள்

(பதிவிறக்கம்/ பார்க்க)