5 ஆண்டு பி.ஏ.எல்எல்.பி.க்கான கற்பிக்கும்  பாடத்தொகுப்பு
வ.எண் ஆண்டு பருவம்
1. முதல் ஆண்டு பருவம் 1 பருவம் 2
2. இரண்டாம் ஆண்டு பருவம் 3 பருவம் 4
3. மூன்றாம் ஆண்டு பருவம் 5 பருவம் 6
4. நான்காம் ஆண்டு பருவம் 7 பருவம் 8
5. ஐந்தாம் ஆண்டு பருவம் 9 பருவம் 10